O CENTRU

Centrum raně středověkých studií (CRSS) Semináře dějin umění FF MU je mezinárodní pracoviště s širokým spektrem badatelských aktivit zaměřených na středověké umění a architekturu Středomoří od 4. do 12. století. Vedle kultury jižní Evropy a byzantského východu se věnuje i persko-islámskému světu. Toto kulturní dědictví je nahlíženo jak v soudobém kontextu, tak zejména z pohledu dnešní společnosti, jejích hodnot, poznatků i kontroverzí.

Centrum je především místem setkávání badatelů s mnohdy různým odborným zaměřením i kulturním zázemím, jejichž společně se rodící myšlenky nezřídka překračují hranice uměnovědných studií. Výsledkem je výzkum, který staví zdánlivě svébytné kulturní fenomény do vzájemných – mezikulturních i mezioborových – souvislostí a dědictví dávných dob do (post)moderní perspektivy.

Kromě výuky na všech stupních vysokoškolského studia zprostředkovává Centrum studentům i autentické umělecké zážitky v rámci organizovaných studijních cest. Pravidelnou součástí života Centra jsou rovněž přednášky českých i zahraničních odborníků, konference a debaty, stipendijní pobyty zahraničních badatelů i studentů v rámci programu Erasmus. Přednášky z cyklu StředověC JinaX i krátké dokumentární filmy z produkce Centra oslovují již téměř deset let širokou veřejnost s pestrou nabídkou stále aktuálních témat.

Součástí Centra je i Knihovna Hanse Beltinga, jejíž bohatý fond je přístupný nejen studentům a badatelům, ale i široké veřejnosti.

imgSigntr

prof. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., vedoucí Centra

Top