Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe,
Byzantium, and the Mediterranean

Seminarium Kondakovianum Series Nova

O časopise

Convivium se hlásí k dědictví časopisu Seminarium Kondakovianum, který od roku 1927 vydával v Praze stejnojmenný ústav, Seminarium Kondakovium, založený k poctě Nikodima P. Kondakova. Časopis rozvíjel a rozšiřoval Konkdakovovy vědecké myšlenky, a právě díky Seminariu se s jeho průkopnickým bádáním mohli obeznámit medievisté a byzantinisté v Rusku, Československu i západní Evropě.

Convivium oživuje hlavní myšlenku Seminaria Kondakoviana vyzdvihující kulturní kořeny společné celému Středozemí a zasazuje se tak o studování témat, která propojují východní a západní Evropu. Pokrývá dlouhé období od raného křesťanství až po pozdní středověk, který ve střední Evropě přesáhl daleko do dob, kdy jinde vzkvétala renesance. Convivium studuje širokou škálu objektů spojených s vizuálním uměním, způsoby jejich vytváření, používání, vnímání a chápání. Vychází z dějin umění, ale zahrnuje i příbuzné disciplíny jako jsou antropologie, archeologie, historiografie, liturgie a samozřejmě historie. Cílem redaktorů je, aby Convivium poskytovalo široký a jasný vhled do zpracovávaných témat i do užívané metodologie.

Badatelé i instituce, které se podílejí na vydávání Convivia, pocházejí z několika zemí i oborů a přinášejí tak na studovaná témata různé pohledy. Redakční rada se skládá z předních českých, italských, francouzských, švýcarských a amerických akademiků. Periodikum je publikováno ve spolupráci Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a univerzitou v Lausanne.

Každý rok vycházejí dvě pravidelná čísla Convivia, první tematické soustředící se na vybranou problematiku, druhé volné s články pojednávajícími o různých tématech. Příležitostně vychází supplementum, které se vždy zaměřuje na konkrétní událost, zeměpisné území nebo na historický či společenský fenomén. Každé číslo obsahuje mezi pěti a patnácti články v jednom až čtyřech jazycích: angličtině, francouzštině, italštině a němčině. Všechny články jsou doplněny o bohatý obrazový materiál. Convivium vychází jak v tištěné, tak v digitální verzi.

Články zasílejte na:

Jednotlivá čísla

supplementum
2021/1
VIII/1
2021
supplementum
2020/2
supplementum
2020/1
VII/2
2020
VII/1
2020
supplementum
2019
VI/2
2019
VI/1
2019
V/2
2018
V/1
2018
IV/2
2017
supplementum
2017
IV/1
2017
III/2
2016
supplementum
2016
III/1
2016
II/2
2015
II/1
2015
I/2
2014
I/1
2014

Lidé

Vedoucí redaktor:

Ivan Foletti (Masarykova univerzita, Brno)

Redakce:

Michele Bacci (Université de Fribourg)
Hans Belting (Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe)
Klára Benešovská (Akademie věd České republiky)
Ivan Foletti (Masarykova univerzita, Brno)
Herbert L. Kessler (Johns Hopkins University, Masarykova univerzita, Brno)
Serena Romano (Université de Lausanne)
Elisabetta Scirocco (Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte)

Emeriti:

Hans Belting

Redakční rada:

Xavier Barral i Altet (Université de Rennes, Università di Venezia Ca' Foscari)
Nicolas Bock (Université de Lausanne)
Valentina Cantone (Università di Padova)
Jaś Elsner (University of Oxford)
Clario Di Fabio (Università di Genova)
Finbarr Barry Flood (New York University)
Ondřej Jakubec (Masarykova univerzita, Brno)
Alexei Lidov (Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova)
Assaf Pinkus (Tel Aviv University)
Stefano Riccioni (Universià di Venezia Ca' Foscari)
Jiří Roháček (Akademie věd České republiky)
Erik Thunø (University of New Jersey)
Alicia Walker (Bryn Mawr College)

Redakční kancelář:
Výkonná redakce:

Klára Doležalová
Karolina Foletti
Zuzana Frantová
Katarína Kravčíková
Sarah Melker
Johanna Zacharias

Grafický design a sazba:

Anna Kelblová
Berta K. Marešová
Kristýna Smrčková
Petr M. Vronský

Call for papers

Prohlášení k publikační etice

Publikační etika časopisu Convivium vychází z Etického kodexu pro publikační etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Od všech stran zapojených do vydávání našeho časopisu (redaktorů, autorů, recenzentů, vydavatelů a dalších) se očekává dodržování následujících etických principů.

Směrnice pro autory

Jak časopis objednat

Všechna čísla Convivia jsou dostupná v tištěné i elektronické verzi. Kterékoli číslo si můžete objednat přímo na strankách nakladatele Brepols.

KONTAKT

Convivium
Centrum raně středověkých studií
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

convivium@earlymedievalstudies.com
Top