Vážení kolegové a přátelé,

rádi bychom vás pozvali na konferenci Re-constructing Late Antique Armenia (2nd–8th centuries ce): Historiography, Material Culture, and Immaterial Heritage, která se uskuteční od 20. do 22. února 2022 na půdě Masarykovy univerzity v Brně. Konference je pořádána v rámci projektu Kulturní dialogy v jihokavkazském regionu ve středověku: historiografická a historicko-umělecká perspektiva (Grantová agentura ČR – Swiss National Science Foundation); ve spolupráci Katedry dějin umění Univerzity ve Fribourgu a Centra raně středověkých studií Katedry dějin umění Masarykovy univerzity v Brně.

Téma konference

Jaké je místo arménského umění a kultury v pozdně antickém středomořském prostoru? Od 18. století se vědci pokoušejí na tuto ožehavou otázku odpovědět. Badatelé ze západní Evropy a Ruska přitom často přistupovali k Arménii z koloniální nebo orientalistické perspektivy, přičemž marginalizovali nebo opomíjeli prvky její materiální a literární kultury. Arménie tak byla mimo jiné prezentována jako most mezi "perským Východem" a "byzantským Západem". Arménští učenci naopak hájili jedinečnost a originalitu toho, co se stalo jejich "národním" dědictvím. Oba pohledy nakonec přispěly k izolaci arménského umění a kultury.

Nejnovější výzkumy však zdůrazňují nutnost přehodnotit arménskou hmotnou a literární kulturu v rámci širšího středomořského prostoru a zdůraznit spíše pozdně antické kulturní výměny a interakce než konkrétní kultury. Kromě toho nelze opomenout ani nepřetržité kontakty s dalšími kulturami západní Asie.

Cílem konference je řešit tyto otázky dvěma odlišnými způsoby: na jedné straně zhodnocením historiografických rámců z devatenáctého až dvacátého století, na straně druhé představením nových perspektiv, které zkoumají místo Arménie v rámci pozdně antického světa prostřednictvím analýzy jejího hmotného, vizuálního, literárního a nehmotného dědictví. Naším cílem je spojit vědce z různých oborů včetně dějin umění, historie, archeologie, religionistiky a filologických studií.


Úvodní přednáška

Dovolujeme si Vás pozvat na úvodní přednášku profesora Patricka Donabédiana (Aix-Marseille University)
The Golden Age of Armenian Architecture in the 7th Century – Culmination of a Late Antique Legacy?,
která se uskuteční v Knihovně Hanse Beltinga 20. února od 18 hodin.

Tato přednáška proběhne za přítomnosti H.E. Ashota Hovakimiana, velvyslance Arménské republiky v České republice, a děkana Filozofické fakulty Masarykovy University, profesora Dr. Milana Pola.

Top