FURTUM SACRILEGUM
THE “HOLY HEADS” OF PETER AND PAUL AND A LOST FRESCO CYCLE IN THE LATERAN BASILICA IN ROME

15. května 2018

Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Vás srdečně zve na přednášku prof. Daniely Mondini s názvem Furtum Sacrilegum. The “Holy Heads” of Peter and Paul and a Lost Fresco Cycle in the Lateran Basilica in Rome. Přednáška se bude konat v úterý 15. května od 18 hodin v Knihovně Hanse Beltinga a bude věnována relikviářům s ostatky svatého Petra a Pavla a dnes již ztracenému freskovému cyklu lateránské baziliky.

„Svaté hlavy“ Petra a Pavla, doložené v jedenáctém století v bočním oltáři kaple sv. Vavřince v Lateránu a později uvnitř hlavního oltáře Sancta Sanctorum, nabyly značného významu poté, co byly papežem Urbanem V. (1368–1370) přemístěny do lateránské baziliky. Uloženy byly do dvou velkých, bohatě zdobených relikviářů sienského zlatníka Giovanni di Bartolo v „trezoru“ nového tabernáklu nad hlavním oltářem římské baziliky. Posvátné relikvie Petra a Pavla se staly symbolem apoštolského Říma a římské církve po (dočasném) návratu papežského úřadu z Avignonu. Vystaveny byly pouze několikrát do roka a přitahovaly nejen poutníky, ale také zloděje. Během vystavení relikviářů o Velikonocích roku 1438 došlo k pokusu o krádež několika drahokamů. Po této události byl v transeptu vytvořen dnes již ztracený freskový cyklus, jenž měl odradit další potenciální zloděje vyobrazením nemilosrdných trestů, kterým byli údajní viníci vystaveni.

Top